ANBI

De EBor Foundation is een ANBI en kan belastingvoordeel opleveren voor onze donateurs. Lees hier meer.

Hiervoor delen wij nog graag de volgende gegevens:

Beschikkingsmacht criteria:

De stichting hanteert daarbij het volgende beschikkingsmacht criteria:

  • Het zal de vijf bestuurders niet toegestaan zijn als individu over het vermogen van de instelling te beschikken
  • De instelling zal ook volkomen onafhankelijk van donateurs en andere begunstigers functioneren. Onafhankelijke besluitvorming over het beheer en de uitgaven binnen het vermogen worden gewaarborgd door elk bestuurslid evenveel stemrecht te geven.
  • Verder zullen beheerkosten in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen, zoals in dit geval fondsenwerving- en marketingmateriaal-uitgaven. Ook het beheer van het vermogen zullen onkosten met zich meedragen; bankrekeningonkosten en accountants- en financiële jaarverslagen.
  • Verder neemt de EBor foundation als ANBI-statushoudster de verplichting op zich om iedere verandering op het gebied van bestuurssamenstelling, statuten, voorwaarden en doelstellingen aan het belastingkantoor door te geven.
  • De bestuursleden van de EBor foundation conformeren zich aan de volgende standpunten aangaande het beloningsbeleid.
    • Zij zien af van vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen en andere activiteiten van deze stichting
    • Onkosten die gerelateerd zijn aan vergaderingen of nevenactiviteiten die direct of redelijkerwijs gekoppeld zijn aan hun bestuursfunctie worden in principe worden vergoedt

Financieel jaarverslag:

Jaarlijks levert de boekhouder de jaarcijfers en balans van de EBor Foundation.

De cijfers van 2021 zijn hier en hier te vinden. Een kort verslag is hier te vinden.
De cijfers van 2020 zijn hier te vinden. Een kort verslag is hier te vinden.
De cijfers van 2019 zijn hier te vinden.
De cijfers van 2018 zijn hier te vinden.
De cijfers van 2017 zijn hier te vinden.
De cijfers van 2016 zijn hier te vinden. Een korte uitleg is hier te vinden.

Liquidatiesaldo:

Bij de opheffing van de Stichting EBor Foundation zal het eventueel dan wel aanwezig zijnde batige liquidatiesaldo besteedt worden aan de volgende Anbi instelling:
De vereniging DEBRA Nederland
Postbus 91, 3980 CB Bunnik